Pravidla

Návštěvní řád akcí na Mělnické náplavce

1.
Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu  vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.

2.
Vstup do areálu je u některých akcí zpoplatněn. Ceny vstupenek jsou uvedeny u jednotlivých akcí.

3.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet tvrdý alkohol, drogy a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické předměty a otevřený oheň.

4.
Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

5.
Do zóny je během akcí zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek vydaných organizátorem.

6.
Do festivalové zóny mají vstup psi pouze na vodítku.

7.
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni vyvést ze zóny agresivní a podnapilé osoby, osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce a prodejce porušující smlouvu opravňující je k prodeji. Mají oprávnění usměrňovat pohyb návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

8.
Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

9.
Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

10.
Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející nezletilé návštěvníky.

11.
Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po návštěvníkovi vymáhány.

12.
Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím ohlašovny městské policie (Husova 32, Mělník).

13.
Prodejní doba stánků je vymezena Pravidly akce a je stanovena vždy do 22:00 hod.

HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kapacita areálu je přizpůsobena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Stejně tak hygienická a bezpečnostní pravidla se v areálu řídí aktuálními opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Prosíme návštěvníky, aby po celou dobu akce používali ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo KN95). Přesný popis pravidel najdete na vstupu do areálu. Předem děkujeme za jejich respektování.

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN s účinností od 14. 6. 2021 je vstup do prostor akce možný pouze po předložení potvrzení o:

  1. RT-PCR (PCR test) vyšetření ne starší než 7 dní
  2. POC (antigenní test) vyšetření ne starší než 72 hodin
  3. Absolvování testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v rámci povinného testování zaměstnanců/školského zařízení, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. Tento test ne starší než 72 hodin. Tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele/školského zařízení nebo čestným prohlášením, v případě školského zařízení také čestným prohlášením zákonného zástupce.
  4. Očkování proti onemocnění covid-19
    – po aplikaci první dávky nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
    – po aplikaci jednodávkového schématu nejméně 14 dní
  5. Prodělání nemoci covid-19, laboratorní potvrzení ne starší než 180 dní

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.